Trgovinsko proizvodno preduzeće „Centroistok“ Bor, osnovano je 1954. godine pod nazivom TP „Kolektiv“ Bor. 1970. godine pripojeno je Trgovinskom preduzeću „Centroprom“ Beograd, a dve decenije kasnije, 1991. godine, na osnovu obaveznog usklađivanja sa izmenama Zakona o preduzećima došlo je do prestanka  postojanja složenog preduzeća „Centroprom“ Beograd A.D. 

Od 1994. godine preduzeće je deoničarsko društvo sa vlasništvom 75,60% deoničari, 24,40% Opština Bor.

Aprila 2002. godine, preduzeće se uspisuje u sudski registar u Privrednom sudu u Zaječaru pod nazivom TPP „Centroistok“ D.O.O. Bor. Godinu dana kasnije dolazi do privatizacije Preduzeća, odnosno Preduzeće je privatizovano avgusta 2003. godine.

Na osnovu odluke Akcijskog fonda Republike Srbije, aprila 2008. godine, imenuje se od strane Agencije za privredne registre Republike Srbije privremeni zastupnik kapitala Centroistoka sa vremenskim trajanjem obavljanja funkcije do prodaje kapitala. Odlukom Akcijskog fonda Republike Srbije, 53,14 % kapitala Centroistoka je prenet Akcijskom fondu Republike Srbije, a ugovor o prodaji društvenog kapitala sa predhodnim većinskim vlasnikom je raskinut.

Nakon ukidanja ovog fonda, jula 2010. godine, većinski vlasnik Preduzeća postaje Agencija za privatizaciju Republike Srbije.

Zaključkom Vlade Republike Srbije, januara 2018. godine data je saglasnost da se 49,41563% akcija Centroistoka prenesu na Opštinu Bor bez naknade. Istovremeno se usvaja i tekst nacrta ugovora o prenosu akcija i ovlašćuje se državni sekretar u Ministarstvu privrede da u ime Registra akcija i udela potpiše ugovor o prenosu predmetnih akcija. Na osnovu ovog zaključka kasnije je i potpisan ugovor o prenosu akcija, tako da Opština Bor postaje upisana na 71,80643 % akcija, Akcijskom fondu pripalo je 8,19142 % akcija, dok manjinski akcionari ovom podelom dobijaju 20,00215 % akcija Centroistoka.

Zaključkom resornog Ministarstva privrede, oktobra 2018. godine obustavlja se postupak privatizacije Centroistoka u skladu sa napred navedenim okolnostima i tadašnjim, važećim,  Zakonom o privatizaciji.

Danas, Trgovinsko proizvodno preduzeće Centroistok funkcioniše po principima aktivnog akcionarskog društva čija je pretežna delatnost rada usmerena ka realizovanju rada centralne Zelene pijace u Gradu Boru, ali i ka raznovrsnim poslovima iz oblasti maloprodaje i velikoprodaje.

U skladu sa kriterijumima Zakona o računovodstvu Republike Srbije, društvo je razvrstano u malo pravno lice, čije se upravljanje realizuje, saglasno Statutu Centroistoka, kroz organe upravljanja društvom, odnosno kroz skupštinu društva, odbor direktora i izvršnog direktora.